แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน

หากท่านไม่ได้รับบริการอย่างเหมาะสม และมีข้อติดขัดด้านอื่นๆ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนถึงผู้อำนวยการ โดยลงทะเบียนแบบฟอร์มด้านล่าง

  

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

 : 281 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 

     กาญจนบุรี 71190
 : 034-589233
 : comsurasee@gmail.com
 : http://www.srshos.go.th/

 : https://www.facebook.com/srshospital/