ประวัติความเป็นมา

            โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เดิมชื่อ โรงพยาบาลศูนย์ดำเนินกรรมวิธีส่งทหารไปรบนอกประเทศ เรียกว่า รพ.ศกน.จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ ขึ้นตรงต่อ ยศ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๑๖ โอนเป็น นขต.ของ จทบ.ร.บ ( ส่วนแยก ก.จ. )เรียกชื่อใหม่ว่า โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกราชบุรี ( ส่วนแยกกาญจนบุรี ) ชื่อย่อว่า รพ.จทบ.ร.บ ( ส่วนแยก ก.จ. ) ต่อมาได้มีการแจ้งความ ทบ.เรื่องพระราชทานชื่อโรงพยาบาลในค่ายทหารโปรดเกล้าพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เดิมใช้ อฉก.๔๑๖๐ ขนาด ๑๕๐ เตียง และ อฉก. ๖๐๓๗ จทบ.ก.จ. ส่วนแยกขนาด ๑๐๐ เตียง ( ประเภท ค.) ปัจจุบันใช้ อจย.หมายเลข ๘-๕๖๔ ( ๕ ธ.ค. ๓๑ ) ขนาด ๒๐๐เตียง ( อัตราระดับ ๒ ) ๑๕๐ เตียง และได้รับพระราชทานเปลี่ยนนาม โรงพยาบาลใหม่เป็น โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ตามประกาศกองทัพบก ณ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๓๓

ภารกิจ

            ให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลและครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยทหารในพื้นที่อื่นที่ขอรับการสนับสนุนตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไปตามความจำเป็น

การมอบหมาย

            เป็นหน่วยในอัตราของหน่วยส่วนภูมิภาคตามที่กองทัพบกกำหนด หรืออาจแบ่งมอบให้หน่วยทหารอื่นๆตามความเหมาะสม

ขีดความสามารถ

            ดำเนินการตรวจวินิจฉัยโรคทุกสาขาและให้การรักษาพยาบาลด้วยวิธี การต่างๆ แก่ทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างคตลอดจนครอบครัว และบุคคล พลเรือนทั่วไป ตามความจำเป็นดำเนินการทางเวชกรรมป้องกันให้แก่หน่วยทหารในพื้นทีรับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมวิทยาการทางการแพทย์แก่กำลังพลตามมอบ ดำเนินการสังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยตามความจำเป็นดำเนินการอบรมทหารกองประจำการเหล่าแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ หรือจัดตั้งคลั้งสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฎิบัติการในพื้นที่ได้รับมอบเมื่อจำเป็นอัตราเต็มสามารถจัดเจ้าหน้าที่ชุดศัลยกรรมสนาม สนับสนุนหน่วยเสนารักษ์ได้ ๑-๒ชุด ในห้วงเวลาจำกัด

  • ปฎิบัติงานเป็นโรงพยาบาล ขนาด ๑๘๐ เตียง ในอัตราระดับ ๑ และ ปฎิบัติ งานเป็นโรงพยาบาล ขนาด ๑๕๐ เตียง ในอัตราระดับ ๒

  • ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ในอัตราขึ้นหน่วยได้

  • การระวังป้องกันตัวเอง ได้อย่างจำกัด

อัตราลด

            รพ.ค่ายสุรสีห์ จัดตาม อจย.หมายเลข ๘-๕๖๔ ลง ๕ ธ.ค.๓๑ ขนาด ๒๐๐ เตียง อัตราลด ระดับ ๒ ขนาด ๑๕๐ เตียง เป็นจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่กำหนดไว้สำหรับหน่วยบรรจุและรับในยามปกติและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการลดลง

ยุทโธปกรณ์

๑. อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์นี้ ได้แสดงถึงจำนวนและ ชนิดของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งสิ้นที่จำเป็นต้องใช้ในการปฎิบัติภารกิจของหน่วย ลำดับความเร่งด่วนในการแจกจ่าย และ/หรือ การจ่ายสิ่งอุปกรณ์อื่นทดแทนยุทโธปกรณ์ที่ระบุไว้ในอัตราจะได้สั่งการคราวๆไป จำนวนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่อนุมัติไว้ในอัตรานี้ อาจจะลดลงหรือตัดออกได้ตาม กรณ๊ที่จำเป็น

๒. จำนวนและชนิดและยุทโธปกรณ์ สรุปทั้งสิ้นของหน่วยนี้ที่ได้รับปรากฏอยู่ในตอนสรุปยอดยุทโธปกรณ์ของ ตอนที่ ๔ อัตรายุทโธปกรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะใช้จำนวนตามยอดยุทโธปกรณ์นี้ เป็นมูลฐานในการจัดหาและแจกจ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์

๒.๑.รายการยุทโธปกรณ์ที่กำหนดไว้ในตอนสรุปยอดยุทโธปกรณ์นี้ การฝ่ายยุทธบริการของกองทัพบกเป็นผู้จัดหาให้

๒.๒.การดำเนินการจัดหาทั้งสิ้นจะต้องเป็นไปตามลำดับความเร่งด่วนที่กองทัพบกกำหนดให้ และจะต้องอยู่ภายในขีดจำกัดของแหล่งการจัดหา และงบประมาณที่มีอยู่

๓. อัตราการแจกจ่ายอาภรณ์ภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ประจำกาย ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ และสิ่งนี้อุปกรณ์สิ้นเปลืองจะได้กำหนดไว้ในคำสั่งของ ทบ.ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ และให้ถือฉบับหลังที่สุดเป็นหลักการแจกจ่าย