พ.อ.จรัญวิชญ์  สุขชัย

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

 

                                                                                                       

                                                                                                            พันเอก ศิวะพงษ์ กลึงโรจน์พงษ์ 

                                                                                                                     ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์     

       

พ.อ.เอกลักษณ์  แพ่งกุล

รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

 

พ.อ.หญิง สุกัญญา จันทรอารีย์

หัวหน้ากองเภสัชกรรม

 

พ.อ.ศุภณัฏฐ์  พรหมรุ่งเรือง

หัวหน้ากองตรวจโรคผู้ป่วยนอก

 

พ.อ.หญิง สาลินี  จุลศรีไกวัล

หัวหน้ากองทันตกรรม

 

พ.อ.หญิง เกษราวดี  แสงสุข

หัวหน้ากองการพยาบาล

 

พ.อ.อรรถพล อรรคสีหยุทธ์

หัวหน้ากองศัลยกรรม

พ.อ.มนต์ชัย   กิจฉลอง

หัวหน้ากองศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

พ.อ.บุรวัฒน์  นิลรอด

หัวหน้ากองสูตินรีเวชกรรม