วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำและเป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน
   
พันธกิจ
          1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต จัดหา ส่งกำลัง ซ่อมบำรุง  การบริการ พยาธิวิทยา การส่งเสริมสุขภาพ  เวชกรรมป้องกัน ทันตกรรม และรักษาพยาบาล  ให้การศึกษาอบรมและดำเนินการฝึกนักเรียนแพทย์และนักเรียนพยาบาลตามที่กองทัพบกมอบหมาย
          2. กำหนดหลักนิยม และทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าแพทย์
   
ค่านิยม คุณภาพ ศักดิ์ศรี สามัคคี มีวินัย
 
 
  
วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิชั้นนำของกองทัพบก ด้านเทคโนโลยี เพื่อความปลอดภัย ภายในปี 2569
   
พันธกิจ
          เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิชั้นนำของกองทัพบกที่มุ่งมั่นให้การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นเลิศทางด้านเวชศาสตร์ทหาร
   
ค่านิยม โดยค่านิยมจะมุ่งเน้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้ตระหนักไว้เสมอว่า "SRS"
  S : Standard มาตรฐานในการบริการด้านสุขภาพ การเงิน การจัดการ
  R : Responsibility ความรับผิดชอบในวิชาชีพและงานในหน้าที่
  S : Sustainability ความยั่งยืนในการพัฒนาตนเองและหน่วย
   
   
ยุทธศาสตร์ 1. มุ่งสู่การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อความปลอดภัย
  2. เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ให้บริการแก่ชุมชนทหารและชุมชนใกล้เคียงและเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างองค์รวม
  3. การเตรียมพร้อมทรัพยากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  4. บริหารจัดการเพื่อความมั่นคง