เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2566   พ.ท.หญิง ธัญญพัทธ์  สิงห์ใจดี  นายทหารเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรสีห์  เป็นวิทยากรร่วม ในการให้ความรู้ แก่นายทหารเวชกรรมป้องกัน / เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการดูแลสุขภาพ ทหารกองประจำการใหม่ ผลัดที่ 1/66  มีกำลังพลที่เข้ารับการอบรม จำนวน 130 นาย  และผ่านระบบ zoom  จำนวน  292 นาย  โดยมี พลโท วุฒิไชย  อิศระ  เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม   ณ ห้องประชุม ชั้น 4  กรมแพทย์ทหารบก